تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی

تفاهم نامه ها

From Douran
اسناد
عنوان توضیح دانلود
تفاهم نامه چغازنبیل دانلود (185.5k)
1تفاهم نامه همکاری وزارت نیرو و عتف دانلود (1,844.6k)
تفاهم نامه محیط زیست -وزارت علوم 1393_20150221_120722 دانلود (1,162.1k)
تفاهم نامه پژوهشگاه تربیت بدنی_20160111_084403 دانلود (153.5k)
تفاهم نامه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور_20151020_163412 دانلود (92.9k)
تفاهم نامه دانشگاه شیراز_20150214_110927 دانلود (55.0k)
تفاهم نامه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت عتف_20141209_135048 دانلود (838.5k)
تفاهم نامه فولاد اکسین_20140915_091729 دانلود (959.0k)
تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت علوم دانلود (1,844.6k)
تفاهم نامه با پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانلود (153.5k)
تفاهم نامه با نیروگاه رامین دانلود (83.5k)
تفاهمنامه صندوق حمایت از پژوهشگران درخصوص پسا دکتری دانلود (92.9k)
تفاهم نامه سازمان محیط زیست و وزارت عتف دانلود (1,162.1k)
تفاهم نامه همکاری پژوهشی و آموزشی با دانشگاه شیراز دانلود (55.0k)
تفاهم نامه با پژوهشگاه صنعت نفت دانلود (1,007.8k)
تفاهم نامه منعقده با سازمان نظام مهندسی استان خوزستان دانلود (1,324.4k)
تفاهم نامه با شرکت فولاد اکسین دانلود (959.0k)
تفاهم نامه شرکت مخابرات خوزستان دانلود (856.3k)
تفاهم نامه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خوزستان دانلود (1,839.1k)
تفاهم نامه سازمان پارکها و فضای سبز اهواز دانلود (651.4k)
تفاهم نامه با شرکت توزیع برق خوزستان دانلود (725.3k)