شرح وظایف گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 

 • تامین امکانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها با کمک واحدهای مربوط.
 • انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی خارجی دانشگاه و اقدام در خصوص اجرای آنها.
 • برقراری ارتباط با قطب های علمی، صنعتی و اقتصادی مملکت به منظور شناخت طرحهای تحقیقاتی و آموزشی و نیروهای تخصصی مورد نیاز آنها.
 • معرفی امکانات علمی، تحقیقاتی و توانائیهای بالقوه دانشگاه به صنایع.
 • جمع آوری طرحهای متناسب علمی و صنعتی صنایع جهت استفاده دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی.
 • انجام امور مربوط به کارآموزی دانشجویان دانشگاه و بازدیدهای علمی.
 • تشکیل کمیته های همکاری علمی- صنعتی با سازمانهای مختلف و واحدهای صنعتی.
 • انجام امور مربوط به همکاریهای علمی و تحقیقاتی با بخش صنایع کشور.
 • برقراری ارتباط با صنایع و کارخانجات برای عقد قرارداد در مورد طرحهای علمی و تحقیقاتی به منظور تقویت ارتباط با صنعت با جامعه.
 • برنامه ریزی و سیاستگزاری در خصوص کارآموزی دانشجویان.
 • سیاستگزاری و تشویق اعضای هیات علمی برای اجرای پژوهش های کاربردی و فن بازاریابی پژوهش.
 • برنامه ریزی در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفرینی در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان.
 • برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه ترویج کارآفرینی و آشنایی دانش آموختگان با مفهوم کارآفرینی.
 • ارائه خدمات آموزشی، ترویجی و پژوهشی در زمینه کارآفرینی برای اعضای هیات علمی به دانشجویان و دانش آموختگان.
 • حمایت از کارآفرینان به عنوان الگو برای دانشجویان.
 • هدایت دانشجویان برای کاربردی نمودن تخصص خود.
 • آشنا نمودن دانشجویان به کلیه زمینه های شغلی موجود در جامعه.
 • همفکری با مدیران گروههای آموزشی به منظور ترغیب آنها به تاسیس دوره های میان رشته ای کاربردی.
 • برگزاری دوره ها و سمینارهای کوتاه مدت برای افزایش دانش کاربردی.
 • انجام مکاتبات و امور مربوط به معرفی دانشجویان به ادارات و دستگاه های مختلف برای انجام دوره کارآموزی و کارورزی در چارچوب مقررات.
 • شناسایی واحدهای صنعتی و تولیدی و معرفی آنها به دانشگاهیان.
 • ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی.
 • تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی.
 • توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش محور.
 • تسهیل در انتقال دانش و تکنولوژی از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه.
 • انجام بررسی و اقدامات لازم در امر پاسخگویی به نیازهای جامعه در مراکز علمی و کارآفرینی.
 • شناخت دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت مورد نیاز بخش های صنعتی کشور.
 • همکاری با سازمانها و شرکت در جهت انجام آزمایشهای صنعتی- تحقیقاتی با توجه به ضوابط مورد عمل.
 • ترتیب بازدید مسئولین بخش صنایع کشور از دانشگاه و بالعکس با هماهنگی واحدهای مربوط.
 • همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پژوهشی دانشکده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی.