عناوین پروژه های دانشجویی

عناوین پروژه های دانشجویی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
طرح های پژوهشی دانشجویی دانلود (640.0k)
محورهای پروژه های پژوهشی و دانشجویی شرکت ملی پخش اهواز دانلود (382.7k)
عناوین موضوعات مورد نیاز پروژه های دانشجویی شرکت صنایع الکترونیک شیراز (صا ایران) دانلود (2,049.7k)
پروژه های قابل واگذار به دانشجویان دانلود (352.5k)
شیوه‌نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور دانلود (943.5k)
طرح های پژوهشی دانشجویان ارشد و دکتری سازمان فنی و حرفه ای دانلود (2,064.0k)
پروژه های دانشجویی رشته های نفت و کامپیوتر دانلود (369.5k)
حمایت از پروژه های تحصیلات تکمیلی در حوزه مدیریت منابع انسانی دانلود (81.0k)
حمایت از پایان نامه اهی مرتبط با سلول های بنیادی_20140902_091636 دانلود (642.4k)