مدیر فعلی


نام و نام خانوادگی : افشین قنبرزاده
رشته : دکترای مکانیک
مرتبه علمی : استادیار

تلفکس: 33369684  و 33337889  ،  تلفن: 33362810

تلفن دانشگاه : 19 ـ 33330010 ( داخلی 2131)

 پست الکترونیکی :  Ghanbarzadeh.A@scu.ac.ir