مدیر فعلی


 

نام و نام خانوادگی : علیرضا دنه دزفولی
رشته : دکترای مکانیک - گرایش حرارت و سیالات 
مرتبه علمی : استادیار 

تلفکس: 

تلفن  داخلی  : 2131

 پست الکترونیکی :