مسئول دفتر مدیریت

نام و نام خانوادگی :   فریبا افشار

تلفکس: 33369684 

تلفن دانشگاه : 19 ـ 33330010 ( داخلی 2131)

 پست الکترونیکی :  fa_afshar2001@yahoo.com

شرح وظایف :

  1. پیگیری و انجام امورات محوله و ارجاعی دفتر گروه
  2. هماهنگی جلسات
  3. پیگیری مکاتبات
  4. ارائه‌ گزارشات بصورت دوره‌ای
  5. ارائه گزارش عملکرد گروه بصورت ماهانه و سالانه
  6. پیگیری و انجام امورات اداری مرتبط با رییس گروه