وظایف مدیریت

امروزه ارتباط علمی و پژوهشی بین بخش‌های کلیدی جامعه مورد توجه و امعان نظر صاحب‌نظران و سیاست‌گزاران قرار گرفته‌است. دانشگاه و صنعت نیز به عنوان دو پایة بنیادین جامعه و پیش‌برندة ماشین توسعه در کشور، به ضرورت ماهیت وجودی و درهم‌تنیدگی نیازهای روزافزون آنها به یکدیگر، باید ارتباطی درست، منظم و پیوسته با یکدیگر برقرار کنند. اصولاً پیدایش فناوری‌های امروز، محصول طبیعی برهم کنش و تعامل دانشگاه و صنعت است و علم و فناوری امروز جهان حاصل چنین ارتباطی است.

            دانشگاه و صنعت، دو رکن مهم و اساسی توسعه هر جامعه‌ای محسوب می‌شوند و از این رو، موضوع ارتباط این دو دیری است که مورد توجه صاحب‌نظران و برنامه‌ریزان کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. در کشور ما نیز این ضرورت از مدتها قبل احساس شده و حرکت‌های متعددی در این جهت صورت‌ گرفته‌ است که مهم‌ترین آنها تاسیس دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه است.

در همین راستا دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز از سال ۱۳۶۲ تشکیل و فعالیت‌های خود را‌‌ براساس آیین نامه دفاتر ارتباط با صنعت وزارت علوم آغاز نمود که بتدریج و با گسترش فعالیت‌های همه جانبه دانشگاه در زمینه‌های آموزشی با افزایش دانشجو از یک سو و فعالیت‌های پژوهشی از طریق ارتباط و همکاری‌های تحقیقاتی با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین امکاناتی که با وضع قوانین و آیین نامه‌های مربوطه جهت الزام دستگاه‌های اجرایی مشمول برای هزینه‌کردن بخشی از اعتبارات تحقیقاتی خود با دانشگاه‌ها فراهم آمده، بر تنوع و کثرت وظایف دفتر افزوده شد. بنا به ضرورت هایی که جهت توسعه جنبه های مختلف تحقیقاتی احساس می‌شد و لزوم تغییر خط مشی، این دفتر در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان مدیریت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه به طور مستقل و زیر نظر معاونت پژوهشی دانشگاه فعالیت‌های جدید خود را آغاز نمود.

محورهای اساسی فعالیت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه عبارتند از :

ـ ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی به صنایع و دستگاههای اجرایی

ـ ارائه خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی  به صنایع و دستگاههای اجرایی

ـ ارائه خدمات آزمایشگاهی  و کارگاهی  به صنایع و دستگاههای اجرایی

- ارائه خدمات کارآموزی و کارورزی به دانشجویان دانشگاه

- ارائه خدمات مربوط به بازدید دانشجویان و اساتید از صنایع و دستگاههای اجرایی

 اهداف و وظایف دفتر:

×         ایجاد باور و فرهنگ‌سازی در جامعه که دانشگاه می‌تواند متولی حل مشکلات و نیازهای پژوهشی و علمی در کشور باشد.

×         ارتباط دانشگاه با سازمانها و دستگاههای اجرایی حول فعالیت‌های علمی مشترک

×         ارائه خدمات مطالعاتی،  فنی و مشاوره‌ای به سازمانها و دستگاههای اجرایی

×         رفع نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با آنها

×         انجام تحقیقات صنعتی مورد نیاز طرحها برای رفع مسائل و مشکلات آنها

×         معرفی توانمندیهای علمی، تحقیقاتی و تجهیزاتی دانشگاه به سازمانها و دستگاههای اجرایی

×         معرفی دانشجویان به مراکزصنعتی جهت تکمیل پروژه فارغ التحصیلی و یا انجام کارآموزی

×         ارائه راهبردهای علمی جدید به مراکز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی

×         همکاری اعضاء ‌هیات علمی دانشگاه در برنامه ریزی دستگاههای اجرایی و کارهای مطالعاتی

×         هماهنگ نمودن میزان فعالیت کمی و کیفی دانشگاه با توجه به نیازهای صنایع به نیروی متخصص

×         پیگیری امور مربوطه به انعقاد قرادادهای مطالعاتی و تحقیقاتی دانشگاه با دستگاه اجرایی

×         پیگیری امور مربوط به تأسیس و راه اندازی مراکز تحقیقاتی در دانشگاه

×         انعکاس مشکلات و معضلات صنایع و دستگاههای اجرایی به محققین دانشگاه به منظور ارائه طرح‌های‌ کاربردی جهت رفع مشکلات آنها

×         تشکیل جلسات مشترک بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی جهت بررسی مسائل و مشکلات پژوهشی

×         معرفی نمایندگان دانشگاه در شوراها و کمیته‌های علمی و پژوهشی سازمانها و دستگاههای اجرایی