معرفی واحد کارآموزی

مقدمه:

 هدف ازکارآموزی، آشنایی دانشجویان ازنزدیک با کارهای علمی ومسائل اجرایی می باشد بطوریکه به آنها فرصت داده شود آموخته های خود را با عمل تطبیق وکمبودها ونواقص احتمالی را درک ودررفع آنها بکوشند.

تعاریف کلی

1-     کارآموزی : دوره ای است که طی آن دانشجویان رشته هایی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد های درسی مشخصی را درمراکزصنعتی ، خدماتی وسایر مراکز می گذرانند تا به منظور استفاده ازآموخته های علمی وفنی ، بالابردن توان علمی واجرائی خود در رشته مربوطه وامکان تاثیرمتقابل تئوری وعمل ویا علم وتکنیک با نحوه رفع نیازهای اساسی وضروری جامعه آشنا گردند.

2-     دانشجوی کارآموز : دانشجوی کار آموز که در این آئین نامه به اختصار کار آموز گفته می شود ، دانشجویی است که دوره های کار آموزی خود رادر یک واحد صنعتی یاخدماتی می گذراند.

3-     استاد کارآموزی : هردانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر یک استاد (اعضاء هیئت علمی تمام وقت در اولویت هستند) به معرفی گروه آموزشی ذیربط تحت عنوان استاد کار آموزی میگذارند که مسئول راهنمایی کار آموز وارائه نمره به واحد دانشگاهی می باشد.

4-     محل کار آموزی : منظور از محل کار آموزی هر نوع مرکز اقتصادی ، تولیدی ، خدماتی ستادی ، تحقیقاتی ، طراحی ومشاوره ای ، آموزشی ، فنی ، اکتشافی ، استخراجی وغیره می باشد که به عنوان مکان کار آموزی دانشجو تعیین می گردد .

6-     دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی : دفتری است که در واحدهای دانشگاهی تشکیل وتحت نظرمعاونت پژوهشی واحد ، امور محوله ازقبیل هماهنگی جهت بازدیدهای علمی – پژوهشی ، معرفی جهت انجام کارآموزی ، معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی جهت انجام کارهای تحقیقاتی و... انجام وظیفه می کند .

 نحوه تعیین محل کارآموزی

1-     به پیشنهاد دانشجو وبا موافقت استاد کار آموزی ، محل لازم برای طی هر دوره کار آموزی دانشجو مشخص وبه دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی اعلام میگردد.

2-     دفاتر ارتباط با صنعت واحدهای دانشگاهی و گروههای آموزشی با بررسی های لازم و هماهنگی با صنایع محل های کار آموزی مناسب رادر سطح استانها وموسسات دولتی و غیر دولتی شناسایی و مشخص نموده و از طریق دفتر مذکور کار آموزان را به این گونه واحدها معرفی می نمایند.

تذکرات مهم :

- نامه رسمی اخذ شده از دفتر ارتباط با صنعت جهت ارائه به واحد صنعتی تا یک هفته پس از صدور نامه اعتبار خواهد داشت .لذا دانشجو موظف است به واحد صنعتی جهت برنامه ریزی مراجعه نماید.

- فرمهای گزارش پایان کارآموزی قبل ازتحویل به مدرس و یا مدیرگروه ابتدا باید در دفتر ارتباط با صنعت ثبت و ممهور به مهر این دفتر گردد. (‌فرمهایی که موارد درخواستی در آن ثبت نشده و خالی بوده و واحد صنعتی آنرا تایید نکرده باشد مورد تایید دفتر ارتباط با صنعت نخواهد بود).

- دانشجویان محترم قبل از اخذ معرفی نامه میبایست به واحدهای صنعتی مرتبط با رشته مربوطه مراجعه وموافقت واحدرا اخذنماید .در صورت وجود مشکل دفتر آماده راهنمائی عزیزان خواهد بود.

- صدور معرفی نامه به محلهای غیر مرتبط با رشته تحصیلی امکان پذیر نمیباشد.

- برای واحد های صنعتی که شرط معدل دارند ، حتماً باید معدل کل دانشجو توسط مسئول محترم رشته در فرم اولیه کارآموزی قید گردد.

فرم های کارآموزی

کارآموزی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستور العمل کارآموزی دانشجویان در مراکز فنی و حرفه ای دانلود (151.7k)
(فرم های کار اموزی رشته های مکانیک و برق( فرم شماره 1 -4 نسخه دانلود (1,656.9k)
(فرم شماره 1 5 نسخه)فرم های کار اموزی رشته های مواد و عمران دانلود (1,675.4k)
(فرم های کار اموزی رشته روانشناسی( فرم شماره 1 - 4 نسخه) دانلود (1,655.6k)
رشته جغرافیا دانلود (1,564.0k)