بهره برداری از سامانه تقسیم کار ملی زیست فناوری

بهره برداری از سامانه تقسیم کار ملی زیست فناوری


بهره برداری از سامانه تقسیم کار ملی زیست فناوری

سامانه تقسیم کار ملی ستاد توسعه زیست فناوری به منظور ثبت درخواست حمایتهای گروه پژوهش ستاد به آدرس :biodcportal.com راه اندازی و قابل بهره برداری می باشد.