دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت


دومین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت