نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین نشست تخصصی ارائه نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی شرکتهای تابعه سازمان آب و برق خوزستان

دومین نشست تخصصی ارائه نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی شرکتهای تابعه سازمان آب و برق خوزستان


دومین نشست تخصصی ارائه نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی شرکتهای تابعه سازمان آب و برق خوزستان

سه شنبه 1398/07/30

سالن 10 الی 12 سالن جلسات ریاست دانشگاه 

شرکت کنندگان:

شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب جنوب شرقی خوزستان 

شرکت بهره برداری تولید و انتقال آب غدیر خوزستان

شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشی مارون 

شرکت بهره برداری از سد ، نیروگاه و شبکه های آبیاری زهره و جراحی 

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان 

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ 

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری کرخه و شاوور