نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیرن سابق

مدیرن سابق


 سیدرضا علوی‌زارع
دکترای مهندسی مواد

استادیار دانشکده مهندسی

 

 خلیل رنجبر
دکترای متالورژی و مواد

استاد دانشکده مهندسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 علیرضا زراسوندی
دکترای زمین‌شناسی اقتصادی
استاد دانشکده علوم زمین
دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 علی نایبی
دکترا مکانیک

استادیار دانشکده مهندسی

دانشگاه شهید چمران اهوازابراهیم حاجی دولو
دکترا مکانیک انرژی
استادیار دانشکده مهندسی
دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 افشین قنبرزاده 

دکترا مکانیک