نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست زیست فناوری بررسی توانمندی ها و ظرفیت های بیوتکنولوژی استان خوزستان

نشست زیست فناوری بررسی توانمندی ها و ظرفیت های بیوتکنولوژی استان خوزستان


نشست زیست فناوری بررسی توانمندی ها و ظرفیت های بیوتکنولوژی استان خوزستان

ستاد زیست فناوری کشور به منظور شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های زیست فناوری در استان ها اقدام به برگزاری نشست های تخصصی در حوزه زیست فناوری می نماید. این ماموریت در استان خوزستان به دانشگاه شهید چمران اهواز محول شده است. از این رو طبق هماهنگی بعمل آمده با ستاد توسعه زیست فناوری کشور، در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ نشست تخصصی  با عنوان 

بررسی توانمندها و ظرفیت های زیست فناوری استان خوزستان در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز  با حضور متخصصین مرتبط با این حوزه برگزار
می گردد.