نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی


کارگاه های آموزشی

شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار
می نماید:

ایده تا واقعیت استارتاپ

1398/08/12- دانشکده مهندسی 

ساعت :11 

بوم مدل کسب و کار استارتاپ ها

1398/08/20-  دانشکده علوم 

ساعت : 11

نحوه ارائه موثر یک ایده استارتاپی

1398/08/28- دانشکده مهندسی 

ساعت : 11