اعضای قطب

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت در نشریه

نام دانشگاه

1

دکتر مسعود قربان پور

استاد

مدیر مسئول و سردبیر

چمران اهواز

2

دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی

استاد

هیات تحریریه

چمران اهواز

3

دکتر ایرج کریمی

دانشیار

هیات تحریریه

 

4

دکتر فریدون صابری افشار

دانشیار

هیات تحریریه

 

5

دکتر وهاب باباپور

استاد

هیات تحریریه

 

6

دکتر علیرضا قدردان مشهدی

دانشیار

هیات تحریریه

چمران اهواز

7

دکتر رضا قنبرپور ممقانی

استاد

هیات تحریریه

 

8

دکتر محمد راضی جلالی

استاد

هیات تحریریه

چمران اهواز

9

دکتر غلامعلی مقدم

استاد

هیات تحریریه

 

10

دکتر سید عباس رافت

دانشیار

هیات تحریریه

 

11

دکتر مرتضی علوی شوشتری

دانشیار

هیات تحریریه

 

12

دکتر مسعودرضا صیفی آباد شاپوری

استاد

هیات تحریریه

چمران اهواز

13

دکتر محمد نوری

استاد

هیات تحریریه

چمران اهواز