اهداف قطب

اهداف جزیی قطب

اهداف جزیی:

1- اجرای پایان نامه های دانشجویان دوره دکتری عمومی و تخصصی دامپزشکی و دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد

2- برگزاری همایش ملی و بین المللی بهداشت و بیماریهای گاومش

3- حمایت اعضا قطب و دانشجویان همکار در ارائه نتایج تحقیقات انجام شده در همایشها و کنگره های داخلی و بین المللی

4- برگزاری گارگاه آموزشی برای دامپزشکان، تکنسینها و گاومیش داران

5- راه اندازی مجله بین المللی تحقیقات گاومیش