اهداف قطب

اهداف کلی قطب

اهداف اصلی

1-اجرای طرح های تحقیقاتی

1-1-سال اول:

1-  بررسی گاومیشهای مبتلا به عفونت پایدار (PI) به ویروس اسهال ویروسی (BVDV)  (مجریان: دکتر صیفی آباد شاپوری و دکتر حاجی حاجیکلایی)

2- تعیین استانداردهای طبیعی الکتروکاردیوگرام و تعیین فراوانی اریتمی های فیزیولوژیک(مجریان:دکتر قدردان و دکتر حاجی حاجیکلایی)

3- بررسی مولکولی الودگی به لپتوسپیرا در گاومیش (مجریان: دکتر حاجی حاجیکلایی – دکتر قدردان و دکتر قنبر پور)

4- بررسی زخم شیردان ناشی از کلستریدیوم­ها در گاومیش (مجری: دکتر قدردان و دکتر قربانپور)

2-1-سال دوم:

1- مطالعه نقش گاومیش بعنوان مخزن احتمالی ویروس تب برفکی ( دکتر حاجی حاجیکلایی -  دکتر صیفی آباد شاپوری و دکتر مقدم)

2-  بررسی سندرم کبد چرب و کتوز در گاو میش (مجریان: دکتر نوری و دکتر حاجی حاجیکلایی)

3-  بررسی علل اسهال در گوساله­های گاومیش ( دکتر قنبر پور – دکتر مقدم- دکتر قدردان- دکتر نوری و دکتر صیفی)

4- بررسی مولکولی و هماتولوژی آلودگی به تیلریا در گاومیش(مجری: دکتر راضی جلالی و دکتر حاجیکلایی)

3-1-سال سوم:

1- شناسایی عوامل ویروسی و باکتریایی  بیماری های تنفسی گاومیش از طریق آزمایشات سرولوژیک، جداسازی ویروس و باکتری و ملکولی (مجریان : دکتر قنبر پور – دکتر مقدم- دکتر قدردان- دکتر نوری – دکتر حاجیکلایی و دکتر صیفی)

2- بررسی بیماری پاستورلوز (سپتی سمی هموراژیک) و ارزیابی کارآیی واکسن موجود بر علیه آن (مجریان: دکتر حاجی حاجیکلایی، دکتر صیفی، دکتر قربانپور و دکتر قنبر پور)

4- بررسی ملکولی سروتیپ های شایع روتاویروس در جمعیت گاومیش (مجری: دکتر صیفی آباد شاپوری)

5- بررسی مقاومت به بیماریهای عفونی در گاومیش ( دکتر رافت با همکاری دیگر اعضا )

4-1-سال چهارم:

1- بررسی بیماریزایی MCF و وقوع عفونت های نهفته با این ویروس در گاومیش( مجریان: دکتر صیفی آباد شاپوری و دکتر حاجیکلایی)

 2- پیش­بینی فراوانی و عواحل خطر موجد ورم پستان در گاومیش (مجریان:  دکتر نوری و دکتر قنبر پور)

3- ادامه بررسی مقاومت به بیماریهای عفونی در گاومیش ( دکتر رافت با همکاری دیگر اعضا )

5-1-سال پنجم:

1-  بررسی بیماریهای ناشی از کمبود موادغذایی (از قبیل کلسیم، مس‏‏‏‏‏ و ویتامین A) در گاومیش ( مجریان: دکتر قدردان و دکتر نوری)

2- بررسی فراوانی اسیدوز تحت حاد و مزمن در گاومیش (مجری: دکتر نوری)

3- بررسی فراوانی بروسلوز و سل در گاومیش (مجریان: دکتر حاجی حاجیکلایی، دکتر نوری- دکتر قدردان و دکتر قنبر پور)

4-  بررسی بیماریزایی IBR و وقوع عفونت های نهفته با ویروس عامل آن در گاومیش( مجریان: دکتر صیفی آباد شاپوری و دکتر حاجیکلایی)

5- ادامه بررسی مقاومت به بیماریهای عفونی در گاومیش ( دکتر رافت با همکاری دیگر اعضا )

 

2- بررسی بیماریها و عوامل ایجادکننده آنها در گاومیش

1-2-در طی 5 سال تمام گاومیش هایی که به بیمارستان دانشکده دامپزشکی ارجاع داده می شوند مورد بررسی قرارمی گیرند تا بیماریهای آنها و عوامل ایجاد کننده  مشخص گردد

 2-2-از طریق اداره کل دامپزشکی استان خوزستان مواردی از رخداد بیماری در گاو میش اتفاق بیافتد نیز مورد بررسی قرار می گیرند